S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ неврологија

ОЕ неврологија

 

Раководител- Спец.по неврологија- Др. Жанета Крстевска
-Спец.по неврологија- Др.Драги Караџински
-Спец.по неврологија- Др.Горан Манов
-Спец.по неврологија- Др.Тасевски Вањо
-Спец.по неврологија- Др. Хуљуси Асипи
Др.Бујар Селмани (на специјализација)

Одделенска сестра - мс. Валиде Адеми

Отсек за неврологија: Се извршуваат невролошки  прегледи со психосоматска диферцијална дијагноза и параклинички инвестигации .Ординирање на медикаментозна и психо-терапија(вербалн интервенција).Се даваат мислења,сертификати за комисиски прегледи судско медицински белешки и друга документација за психичката состојба.
- Кабинет за неврофизиологија ЕЕГ

Услуги на одделение: Болнички тертман и дијагностички процедури на болни со најразлична патологија од доменот на невролошки заболувања (цереброваскуларни болести, невроимунолошки, СМ и други демиелинизирачки болести на CNS, екстрапирамидални, невромускулни заболувања, елепсии и др.
Амбулантни услуги: Амбулантни невролошки прегледи, дијагностицирање и третман за понатамошно лекување


 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460