Работно време 24 ч.

Оддел за општа хирургија

 • Раководител,- спец. д-р Радомир Гелевски
 • спец. д-р Зоран Стојковски
 • спец. д-р Ненад Ристовски
 • спец. д-р Наташа Јовановска
 • спец. д-р Зоран Ѓорѓиевски
 • спец. д-р Зоран Насковски
 • спец. д-р Берат Далипи
 • спец. д-р Агрон Аљими
 • спец. д-р Весна Јовановска - Маневска
 • Др.Реџепи Локман – (на специјализција

Одделенска сестра- вмс Анита Ѓорѓиевска

+389 31 420 626

Отсек за хирургија со ортопедија и урологија

 • Лапараскопска хирургија на жолчка
 • Кила на стомачен ѕид
 • Хирургија на хепатобилијарно стебло
 • Операции на панкреас
 • Онколошка хирургија на желудник, на тенки и дебело црево (тумори бенингни и малигни)
Oд областа на пластична хирургија се нудат следните услуги:
 • Операции од областа на пластична и реконструктивна хирургија
 • Блеферопластика (операции на спуштени очни капаци)
 • Реконструкција на тетиви
 • Oперација на тумори на кожа и пигментни лезии на кожата
Oпшта и ургентна хирургија се изведуваат следните хируршки интервенции:
 • Хирургија на хепатобилијарно стебло
 • Лапараскопска хирургија на жолчка
 • Операции на слепо црево
 • Oперации на панкреас
 • Онколошка хирургија на желудник на тенки и дебело црево (тумори бенингни и малигни)
 • Кили на стомачен ѕид
 • Пилонидални синуси
Од областа на торакална хирургија :
 • операции на дојки
Од областа на травматологија:
 • конзервативен и оперативен третман на фрактури
 • оперативно решавање на фрактури со соодветен остеосинтетски материјал

Услуги на одделение: Оперативни интервенции за хронични и акутни случаи од област на општа хирургија,дигестивна хирургија,трауматологија,пластична и реконструктивна хирургија,урологија и ортопедија.Дијагностицирање и апликација на соодветна терапија ,пред оперативни ,оперативни, пос оперативни третмани.

Амбулантни услуги: Специјалистички прегледи од областа на-хирургија,урологија ортопедија,трауматологија,дигестивна хирургија,пластична хирургија, интервенции ,аплиација на терапија ,имобилизации ,дијагностицирање ,соодветен третман.