Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

Оддел за ургентни состојби

  • Раководител – спец. д-р Љавдим Ибраими
  • Одговорна сестра –м.с. Емине Биљали
Отсек за ургентен центар
  • прифаќање на итни акутно заболени и повредени со загрозени витални функции;
  • спроведување реанимација на ниво на напреден степен на одржување на живот;
  • одржување во живот на изненадно витално загрозени болни и повреди;
  • ургентна ординација ;
  • просторија за реанимација и дневна болница (која располага со 5 болнички кревета);
  • просторија за ургентни интервенции;

Услуги на одделение: Реанимација и дневна болница (која располага со 5 болнички кревети),Просторија за ургентни интервенции

Амбулантни услуги: Прифаќање на итни акутно заболени и повредени со загрозени витални функции,спроведување реанимацијана ниво на напреден степен на одржување на живот.Одржување во живот на изненадно витално загрозени болни и повредени

+389 31 420 626