Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

ОДДЕЛ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА СО ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН НА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГИ

  • Раководител - спец. д-р Ненад Николиќ
  • спец. д-р Виолета Поповска
  • спец. д-р Адријана Богдановска

Одделенска сестра-мс.Виолета

Отсек за психијатрија: Се извршуваат психијатарски прегледи со психосоматска диферцијална дијагноза и параклинички инвестигации .Ординирање на медикаментозна и психо-терапија(вербалн интервенција).Се даваат мислења,сертификати за комисиски прегледи ,судско медицински белешки и друга документација за психичката состојба

  • Во Состав -Психијатриска амбуланта
  • Психолошка амбуланта

Услуги на одделение: психодијагностичка проценка на психолошката состојба, психотерапија (површинска супортивна психотерапија, психотерапија на поведението, групна психотерапија, комбинирана терапија, работна или окупациона терапија, семејна психотерапија), психодијагностичка проценка за способност, психоедукација, медикаментозна терапија, советување.
Амбулантни услуги: психијатарски прегледи –консултации, тераписки третман

+389 31 420 626