Работно време 24 ч.

ОДДЕЛ ЗА АНЕСТЕЗИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА

 • Раководител- спец. д-р Светлана Спасовска
 • Прим спец. д-р Синиша Бајдевски
 • спец. д-р Николиќ Гордана
 • спец. д-р Роза Гелевска
 • спец. д-р Снежана Захариева
 • спец. д-р Билјана Анастасовска

Одделенска сестра- вмс Светлана Денковска

Отсек за анестезиологија со реанимација

Услуги на одделение: Анестезиолошки преглед, проценка и припрема на пациенти за операција и анестезија

 • Се изведуваат сите видови на анестезии со исклучок на специјалностите кои не се застапени во нашата установа (детска хирургија под 4 годишна возраст, неуро и кардиохируршка анестезија);
 • Постоперативно следење на пациенти во хируршка интензивна нега – со интензивен мониторинг и терапија
 • Амбулантски интервенции се изведуваат во анестезија со претходен анестезиолошки преглед и проценка
 • Одредени процедури на РТГ Одделение по потреба се изведуваат со анестезија
 • Работи и амбулантата за терапија на хронична болка

Одделот е активно вклучен во решавањето на сите ургентни состојби со реанимациони постапки во кои е потребна нашата соработка на ниво на целата установа, како и стручна придружба при транспорт на витално загрозени пациенти во терцијална здравствена установа. Амбулантни услуги: Анестезиолошки преглед, проценка и припрема на пациенти за операција,

+389 31 420 626