Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

Оддел за неврологија

  • Раководител - спец. д-р Жанета Крстевска
  • спец. д-р Горан Манов
  • спец. д-р Тасевски Вањо
  • спец. д-р Др. Хуљуси Асипи
  • спец. д-р Бујар Селмани
  • спец. д-р Весна Симоновска – Кирова
  • спец. д-р Кристина Георгиевска

Одделенска сестра- мс

Отсек за неврологија: Се извршуваат невролошки прегледи со психосоматска диферцијална дијагноза и параклинички инвестигации .Ординирање на медикаментозна и психо-терапија(вербалн интервенција).Се даваат мислења,сертификати за комисиски прегледи судско медицински белешки и друга документација за психичката состојба.

Кабинет за неврофизиологија ЕЕГ

Услуги на одделение: амбулантни и болнички тертман и дијагностички процедури на болни со најразлична патологија од доменот на невролошки заболувања (цереброваскуларни болести, невроимунолошки, СМ и други демиелинизирачки болести на CNS, екстрапирамидални, невромускулни заболувања, елепсии и др. Амбулантни услуги: : амбулантни невролошки прегледи ,дијагностицирање и третман за понатамошно лекување

+389 31 420 626