Работно време 24 ч.

Оддел за интерни болести

 • Раководител – спец. д-р.Емилија Додиќ
 • спец. д-р Ладислава Крстиќ
 • спец. д-р Дејана Суботиќ
 • спец. д-р Емилија Тодоровска
 • спец. д-р Томица Анчевски
 • спец. д-р Никола Јанев
 • спец. д-р Иљбер Исуфи
 • спец. д-р Љавдрим Ибраими
 • спец. д-р Марија Бајдевска Спирковска
 • спец. д-р Глигор Манов
 • спец. д-р Нора Господинова - Николовска
 • Др.Бејзат Саити(на специјализација)

Одделенска сестра-мс.Милица Цевтковска

+389 31 420 626

Отсек за интерна медицина

Отсек за интерна медицина: Се извршува интернистички преглед читање на ЕКГ,се прави КСТ, ЕХО на горен и долен абдомен се даваат дијагностичко-тераписки услуги.Давање на медикаментозна терапија,изведување на систематски прегледи,прегледи за професионални возачи , давање на судско- мед.белешки совети и др.

 • Кабинет за со (КСТ)
 • Кабинет за пулмо алергологија и астма
 • Кабинет за Кардиолошки ултразвук
 • Кабинет за Електрокардиографија
 • Кабинет за Е Х О абдомен

Услуги на одделение: Хоспитализација на акутни и хронични кардиолошки пациенти, со комплетно иследување, дијагностицирање и лекување. : Хоспитализација на акутни и хронични пулмолошки пациенти, : Хоспитализација на акутни и хронични нефролошки пациенти и останата интернистича патологија.Апликација на соодветна терапија ,дијагностички иследувања ,RTG ,лабараториски испитувања. Дијагностицирање и лекување на алергопулмолошки пациенти. Болничко згрижување како и интензивен третман на сите акутни хронични интернистички заболувања со соодветни дијагностички иследувања

Амбулантни услуги

Амбулантни услуги: Специјалистички прегледи од областа итернистичка патологија, ЕХО кардиографија (трансторакална и трансезофагиална), доплер на крвни садови, коронарен стрес тест. Ехо на абдомен, спирометрија, алерголошко тестирање, имунолошка терапијаа

 • ОДДЕЛ- Ендокринологија
 • ШЕФ- спец. д-р Марија Бајдевска Спирковска
 • Одсек за ендокринолошки диспанзер-
  дијагностицирање и лекување на ендокринолошка патологија, како и едукација на пациенти и советување на семејство за менување на животниот стил и самоконтрола на заболувањето.
 • Услуги на одделение: дијагностицирање и лекување на ендокринолошка патологија, како и едукација на пациенти и советување на семејство за менување на животниот стил и самоконтрола на заболувањето.
 • Амбулантни услуги: комплетна дијагностика и лекување на шеќерната болест (инсулин зависна и инсулин независна) вклучително прв преглед на болните со дијабетес со одредување на современа терапија и препораки за промена на животниот стил, како и контролни прегледи и рано откривање, превенција и лекување на компликациите од дијабетот.. Исто се даваат услуги со терапија кај компликациите од дијабетот, особено полинеуропатиите како една од потешките компликации.