Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

Раководство

М-р Биљана Ивановска

Директор

М-р Билана Ивановска родена 1980год во Куманово, каде што завршува основно образование. Завршува средно училиште во Штип. По . завршувае на додипломски студии, како општ психолог започнува со работа на Психизатриски оддел при ЗУ Општа Болница Куманово во 2015 год. Поседува лиценца за вршее психолошка деност. Член е на психолошка комора на Република Северна Македониа. Од 2021 година Магистар по бизнис менацмент. Од 14,09 2023 е на позициа Директор на J3У Опште Болница Куманово.

Валентина Стојимировиќ

Главна медицинска сестра

Родена 1967 година во Прилеп. 1986 година завршува средно медицинско училиште - акушерска насока. 2010 година завршува Високо образование на универзитетот Св. Климент Охридски во Битола. Вработена од 1986 годин, на акушерско одделение од 1988 година како акушерка и главна инструментарка на истиот оддел. Од 01.11.2017 година- Главна сестра на ЈЗУ Општа Болница Куманово.

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ОПШТИ И КАДРОВСКИ РАБОТИ

//

Одделение за правни работи
Раководител

Маријола Инѓиќ

Дипл. правник Одделение за човечки ресурси и заштита на работа
Раководител

Лидија Стојановска

Одделение за прием и испис за пациенти
Раководител

Џавит Бекташи

Дипл.инж. Информатичко одделение
Раководител

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО КНИГОВОДСТВЕНИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

Бојан Велковски

Дипл. економист
Раководител на сектор

//

Одделение за сметководство
Раководство

//

Одделение за материјално финансиско работење
Раководител

Горан Ивановски

Дипл. економист Одделение фактурирање и наплата
Раководител

Арјета Ајрулаи

Дипл. економист Одделение за план, анализа и статистика
Раководител

Зорица Петрушевска

Дипл. правник Одделение за јавни набавки
Раководител

Ѓултен Идризи

Дипл. економист Одделение за набавки и ускладиштување
Раководител

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ВОЗЕН ПАРК

Дардан Фетаху

Дипл. економист Одделение за сервисно-технички работи, перална и котлара
Раководител

Видан Смиљковиќ

Одделение за обезбедување
Раководител

Бојан Радевски

Одделение за возен парк
Раководител

//

Одделение болничка кујна
Раководител

//

Одделение за нега на болни, екологија и одржување хигиена
Раководител