Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

Оддел за третман и следење дијабет

  • Раководител - спец. д-р Марија Бајвевска Спирковска
  • Одсек за ендокринолошки диспанзер- дијагностицирање и лекување на ендокринолошка патологија, како и едукација на пациенти и советување на семејство за менување на животниот стил и самоконтрола на заболувањето.

Услуги на одделение: дијагностицирање и лекување на ендокринолошка патологија, како и едукација на пациенти и советување на семејство за менување на животниот стил и самоконтрола на заболувањето.

Амбулантни услуги: комплетна дијагностика и лекување на шеќерната болест (инсулин зависна и инсулин независна) вклучително прв преглед на болните со дијабетес со одредување на современа терапија и препораки за промена на животниот стил, како и контролни прегледи и рано откривање, превенција и лекување на компликациите од дијабетот.. Исто се даваат услуги со терапија кај компликациите од дијабетот, особено полинеуропатиите како една од потешките компликации.

+389 31 420 626