Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

ОДДЕЛ ЗА РАБОТА НА ГАЛЕНСКИ ПРЕПАРАТИ, ИНФУЗИОНИ И СТЕРИЛНИ РАСТВОРИ И КАПКИ ЗА ОЧИ

  • Раководител- Марија Даштевска Митевска

Службата врши прием, селекција и дистрибуција на голем број лекови и потрошен медицински и санитетски материјал, како и израбтка на магистрални препарати, капки за очи и инфузиони раствори, пришто редовно се врши испитување и контрола на нивниот квалитет. Доброто функционирање и снабдување на сите одделенија и служби со со лекови и потрошен медицински и санитетски материјал се должи на тесната соработка меѓу фармацевтите вработени во депото за лекови и лекарите во општата болница.

+389 31 420 626