Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

Оддел за офталмологија

  • Раководител - спец. д-р Бојана Георгиевска - Димовска
  • спец. д-р Сашко Симов
  • спец. д-р Анита Стошевска
  • спец. д-р Шерибане Емини

Одделенска сестра

Отсек за офталамологија : Се извршуваат специјалистички прегледи,визус,жавал,фундус,корекција,тонометрија,испитување бои,ленсометрија,испирање на канали,вадење страно тело ,периметрија,епилација,биомикроскоп,апликација на лек,анестезија,преврски мали и големи,флуоресцинска проба,субкоњуктивална инекција,ревизија,скијаскопија.

Медицинска апаратура: - Очен компјутер

Услуги на одделение: Приоритетни прегледи, ( на биомикроскоп ,Визус табла,Офталмоскоп) Хирушки интервенции во оперативен блок ( Планирани и ургентни операции)

Амбулантни услуги: Приоритетни прегледи, Термински прегледи, ( на Биомикроскоп,Жавал,Рефрактометар,Периметар,Офталмоскоп,Тонометрија

Ортоптички испитувања и плеоптички вежби на деца

+389 31 420 626