Работно време 24 ч.
Оддел за детски болести:
  • Раководител - спец. д-р Ферихан Бајрами
  • спец. д-р Александра Христова
  • спец. д-р Маргица Арсовска
  • спец. д-р Агрон Сулејманив
  • спец. д-р Барије Рамизи
  • спец. д-р Ѓулшен Мурати
  • Пилонидални синуси

Одделенска сестра- вмс. Виолета

Отсек за детски болести:
  • Оваа работна единица својата основна дејност едукација, лекување и грижа за здравјето на најмладата популација
  • Подигнувањето на квалитетот на здравствената заштита, намалувањето на смртноста кај децата, намалувањето на болничкото лекување и зголемувањето на амбулантските прегледи и превентивата.
+389 31 420 626
За дијагностика - Е Х О кабинет

Услуги на одделение: Хоспитализација на деца за кои е неопходен постојан лекарски надзор за време на тераписки третман . За време на престојот на одделението болните деца го поминуваат времето во цртање, читање, гледање телевизија заедно со негувателките кои им помагаат полесно да ги поминат болничките денови и отсуството на најблиските.

Амбулантни услуги: специјалистичко-консултативна амбуланта со здравствена единица за пулмологија и алергологија, а секојдневно се изведуваат ЕКГ прегледи, ехокардиографија. Во одделението функционира дневната болница во која се вршат ситни интервенции и рехидрирање на полесно болните деца, аспирации, инхалации, се изведува фототерапија, трахеални аспирати, физикален третман на пулмолошки болни.